سازه های چادری خیمه صالح

Since 1953


قصر موج

نمک آبرود

آلاچیق 3 متری

آلاچیق 4.5 و 6 متری

آلاچیق چوبی تشریفاتی

آلاچیق دیواره دار