سازه های چادری خیمه صالح

Since 1953

چادر حسینیه

چادر تعزیه